Choď na obsah Choď na menu
 


Odpovede kandidátov na post prezidenta SR na otázky Iniciatívy Inakosť

14. 3. 2009

Július Kolenič, predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť:


„Naším cieľom bolo zistiť hodnotové priority a princípy kandidátov, keďže na Slovensku existuje nezanedbateľná časť občanov, pre ktorých sú práve nami formulované otázky podstatou kvality ich života.“

Na otvorený list reagovali Milan Melník, František Mikloško, Milan Sidor a Iveta Radičová.

Zuzana Martináková, Ivan Gašparovič a Dagmar Bollová na list neodpovedali.

Otázky a odpovede


1. Majú homosexuálne orientovaní ľudia právo na šťastný život v partnerskom zväzku?

Milan Melník (katolík)

Homosexuálne orientovaní ľudia majú právo na šťastný život. Súčasná spoločnosť nevynucuje, aby ľudia žili len vo zväzku, ktorý môže vzniknúť medzi mužom a ženou. Nepovažujem za reálne brániť týmto ľuďom, aby žili v spoločnej domácnosti, no ako kandidát na prezidenta SR nepodporujem návrh na registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia.

František Mikloško (katolík)

Vážim si každého človeka a rešpektujem a nezasahujem do jeho intimity.

Pokiaľ ide o manželstvo a rodinu vychádzam zo židovsko - kresťanského učenia a tradície, ktoré vychádza zo 4. prikázania Desatora: "Cti otca svojho a matku svoju."

Považujte, prosím, tento môj list aj ako odpoveď na Vašich osem otázok.

Milan Sidor (svetský humanista)

V práve na šťastný život aj v partnerskom zväzku majú si byť rovní všetci ľudia.

Iveta Radičová (katolíčka)

Každá osoba má právo na dôstojný život, na zabezpečenie základných ľudských práv, na zabezpečenie si potrieb každodenného života.


2. Majú homosexuálne orientovaní ľudia právo na plnohodnotný život bez strachu z diskriminácie?

Milan Melník

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Skutočnosť, že na Slovensku nie sú povolené registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia nepovažujem za diskrimináciu.

Milan Sidor

Som proti diskriminácii ľudí bez rozdielu. Nikoho neslobodno diskriminovať a spoločnosť – vrátane všetkých jej inštitúcií – sa má usilovať, aby sa diskriminácie nedopúšťali ani inštitúcie, ani skupiuny ľudí, ani jednotlivci.


Iveta Radičová

Dôstojnosť homosexuálnej osoby sa musí úplne rešpektovať. Uznanie a úcta dôstojnosti znamená podporovať základné a neodňateľné ľudské práva. Tak ako cirkev neupiera sviatosti osobám s homosexuálnou orientáciu, nemôže ani štát či spoločnosť upierať týmto osobám právo na dôstojný život.


3. Má štát povinnosť vytvoriť aj homosexuálne orientovaným občanom podmienky na plnohodnotný život tak, ako ktorýmkoľvek iným občanom?

Milan Melník

Štát vytvára formálne podmienky pre plnohodnotný život pre všetkých občanov. Otvorená je však otázka skutočného napĺňania práv občanov.

Milan Sidor

Štát sa má ku všetkým ľuďom správať rovnako, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. A všetci ľudia sú rovnako povinní rešpektovať platné zákony a spoločenskú morálku.

Iveta Radičová

Pre štát sú všetci občania rovní. Štát nemôže rozdeľovať občanov na prvej a druhej kategórie.


4. Zaslúži si spolužitie dvoch homosexuálne orientovaných ľudí zákonnú úpravu, v záujme upevnenia trvalosti ich vzťahu a zabezpečenia partnerských istôt na úrovni zákona?

Milan Melník

Skôr považujem za priechodné hľadať cestu na zabezpečenie partnerských istôt v zmysle platnej legislatívy.

Milan Sidor

Partnerstvo ktorejkoľvek dvojice dospelých ľudí, pokiaľ jeho účel je v súlade so zákonmi a morálkou, je prirodzená záležitosť. Ak je z nejakých dôvodov potrebné niektorý druh partnerstva registrovať, som za to, aby to zákon umožňoval všetkým ľuďom bez rozdielu.

Iveta Radičová

Zväzok osôb rovnakého pohlavia - ako už z názvu registrované partnerstvo je zrejmé - nie je to isté, čo manželstvo a nemá mať rovnaký právny status ako manželstvo. Trvám na tom, že nie názov, ale obsah zákona je určujúci. Musí byť výsledkom širšej spoločenskej zhody a nie zdrojom ďalšieho rozdeľovania spoločnosti. Myslím, že úlohou prezidenta je urobiť všetko preto, aby sme aj na takúto rozdeľujúcu tému našli spoločnú reč.5. Všimli ste si, že najnovšie sociologické prieskumy potvrdzujú, že slovenská spoločnosť je pripravená na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia?

Milan Melník

Pozorne počúvam názory verejnosti a dnes našich občanov trápia iné problémy ako životné partnerstvo osôb rovnakého pohlavia. Ide predovšetkým o obavu z dôsledkov hospodárskej krízy.

Milan Sidor

Nevšimol som si, že by bola na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia pripravená celá spoločnosť na Slovensku. Myslím si však, že doba dozrela na to, aby bol taký zákon prijatý – so súhlasom väčšiny spoločnosti.

Iveta Radičová

Samozrejme, poznám výsledky sociologických výskumov. Najnovší sociologický výskum potvrdzuje to, čo som uviedla, že spoločnosť je v postoji voči tejto otázke rozdelená. 42% je za, 44, 8% proti, 13,2% nevie. Sú oblasti zabezpečenia každodenných potrieb, ako napr. informácia o zdravotnom stave, kde dve tretiny občanov súhlasí, aby tieto potreby boli naplnené.


6. Všimli ste si, že Európsky parlament vyzval Slovensko na prijatie takéhoto zákona?

Milan Melník

Rozhodnutie o prijatí životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia musí byť ponechané výhradne na národnú úroveň, v opačnom prípade by to mohlo vyvolať vlnu kritiky vo vzťahu k európskej administratíve.

Milan Sidor

Všimol som si to. Opýtajte sa poslancov Národnej rady SR, či si to všimli aj oni. Európsky parlament si totiž musí počkať na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto smere sme zatiaľ suverénnou krajinou.

Iveta Radičová

Áno, zaregistrovala som výzvu na odstránenie diskriminácie, a všimla som si aj reakciu vlády SR, ktorá oznámila, že nemá v pláne takúto legislatívu prijímať.


7. Podporíte prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia?

Milan Melník

Nepredpokladám, že bude takýto návrh predložený na rokovanie Vlády SR a Národnej rady SR, keďže v súčasnosti musí exekutíva a parlament riešiť závažné problémy, ktoré súvisia s hospodárskou a sociálnou situáciou v štáte.


Milan Sidor

Ako radový občan nemám veľa možností, ale pokiaľ sa k tomu budem môcť vyjadriť, podporím prijatie takého zákona.

Iveta Radičová

Trvám na tom, že nie názov, ale obsah zákona je určujúci. Podľa toho budem hlasovať.


8. Ak by ste sa stali prezidentom Slovenskej republiky, aké konkrétne kroky na zlepšenie situácie lesieb a gejov v krajine by ste vykonali? Aký je Váš plán v tejto oblasti?

Milan Melník

Občanov nerozlišujem podľa sexuálnej orientácie a môj program je univerzálne postavený pre všetky skupiny obyvateľstva. Verím, že otázky, ktoré sú spojené so vzdelávaním, sociálnou politikou, ekonomickým rozvojom či kultúrou nie sú ľahostajné ani homosexuálne orientovaným ľuďom.

Milan Sidor

Nemyslím si, že by prezident Slovenskej republiky mal veľa možností na zlepšenie situácie lesieb a gejov v krajine. Právomoci hlavy štátu nie sú veľké. Myslím si, že by som mohol vystupovať verejne aj v súkromí proti diskriminácii občanov z titulu ich sexuálnej orientácie, podpísať bez prieťahov zákon o povolenej registrácii ich partnerstiev (pokiaľ bude v súlade s Ústavou SR), umožniť aj ich účasť na podujatiach organizovaných prezidentskou kanceláriou A podporil by som vynaloženie grantových prostriedkov Vyšehrádskeho fondu V-4 aj na štúdium a hľadanie riešení v oblasti rovnoprávnosti občanov s menšinovou sexuálnou orientáciou.

Iveta Radičová

Ako som už povedala, pre štát sú všetci občania rovní. Štát nemôže rozdeľovať občanov na prvej a druhej kategórie. Okrem iného, na Slovensku platí antidiskriminačný zákon a budem sa zasadzovať za jeho dodržiavanie.

 

Zdroj: www.inakost.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.