Choď na obsah Choď na menu
 


ZVLÁDNUŤ UMENIE ŽIŤ A STAŤ SA OBČANOM SVETA NIE JE JEDNODUCHÉ

4. 2. 2008
ZVLÁDNUŤ UMENIE ŽIŤ A STAŤ SA OBČANOM SVETA NIE JE JEDNODUCHÉ
Autor: T. de Groot - E. Klarenbeek, Rastislav Škoda / Spoločnosť Prometheus 2005, edícia K teórii a praxi humanistickej výchovy
Vydanie:   Náklad:  
Počet strán: 88 str. Formát: 14,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-969280-3-1
Väzba: brožovaná Stav:
Cena:  
zatvoriť okno

Popis: OBSAH:

Úvod k slovenskému vydaniu.
Predhovor.

1. Časť: Východiská
Genéza humanistickej etickej výchovy.
Metódy vyučovania humanistickej etickej výchovy.
Umenie žiť, humanizmus a etika - Joep Dohmen.
Svetové občianstvo - Tryntsje de Groot.

2. Časť: Praktická príprava na vyučovanie
Ciele.
Existenčné a mravné otázky súvisiace s umením žiť a so svetovým občianstvom.
Plán vyučovacích hodín.
Vyučovacie hodiny umenia žiť
Vyučovacie hodiny občianstva sveta

Prílohy:
Model kocky na vystrihnutie
Model ruksaku na vystrihnutie
Pracovný list
Skúška (test) priateľstva
Šikovný Faith
Aicha Armida … Marocká Popoluška
Yeh Hsien … Čínska Popoluška

•••

ÚRYVOK:

Predhovor

Žiakom základných škôl v Holandsku zaručuje zákon právo na náboženskú alebo nenáboženskú svetonázorovú výchovu v škole. Od školského roku 1969/70 k tejto výučbe prispievajú humanisti a ich príspevok veľmi priaznivo hodnotia žiaci, rodičia i školy. Nenáboženskú svetonázorovú výchovu nazývajú humanistickou etickou výchovou. Učitelia humanistickej etickej výchovy sa odborne a metodicky zdokonaľujú s podporou Holandského centra pre humanistickú etickú výchovu.

Hlavným cieľom humanistickej etickej výchovy v štátnych základných školách je na základe osvojených humanistických princípov naučiť žiakov kritickým a tvorivým spôsobom riešiť problémy mravných hodnôt a noriem; podnecovať ich nezávislé myslenie a konanie, čo im postupne umožní dať zmysel a podobu vlastnému životu, ako aj životu iných. Za týmto účelom bola vytvorená špeciálna metodika (poznaj - skúmaj/skúšaj - vyberaj - hodnoť), ktorej hlavnou úlohou je orientácia v smerovaní, nie nariaďovanie a dávanie receptov. Inými slovami, humanisti ako alternatívu k náboženskej výchove ponúkajú žiakom vyučovací predmet, cieľom ktorého je pomôcť im stať sa zrelými zodpovednými dospelými ľuďmi; predmet s dobre premyslenou metodikou, zameraný na ich mravný a sociálno-emocionálny rozvoj.

Hlavnou zásadou je obraz človeka, ktorý zvládol umenie žiť a stal sa z neho empatický občan sveta. Hénk Mánschot, učiteľ filozofie a etiky na Univerzite humanistiky v Utrechte, opisuje sociálne umenie žiť ako inšpiráciu, ako výzvu k obnove, ako dlhodobý proces, v ktorom sa spájajú dve hodnoty, ktoré sa načas rozišli: radikálne ovládnutie kormidla vlastného života a mnohostranná sympatia s tými, čo sú od iných sociálne hore i dolu. A to nie z povinnosti alebo pre sebaobetovanie, ale preto, že je to súčasťou šťastnej ľudskej existencie. Uvedomelé svetové občianstvo sa týka sympatie k tým, čo sú hore i dolu od iných, a to aj za regionálnymi a štátnymi hranicami.

Táto metodická príručka poskytuje pohľad na nenáboženskú svetonázorovú výchovu v štátnych základných školách ako špecifický príspevok humanistov v Holandsku. Rád využívam túto príležitosť na poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k vydaniu tejto publikácie. Osobitne ďakujem vydavateľom Tryntsje de Groot a Emme Klarenbeekovej, členom komisie pre výchovu v Holandskom centre pre humanistickú etickú výchovu. Zo srdca im venujem túto knihu.

Nico Stuij,
manažér Holandského centra pre humanistickú etickú výchovu.

(1) V anglickom texte tejto metodickej príručky sa nachádzajú dve, v našich podmienkach obsahom, rozsahom, zmyslom a významom kvalitatívne nové, slovné spojenia týkajúce sa občianstva: „citizen of the world“, ktorý prekladáme ako „občan sveta“, resp. „citizens of the world“ - „občania sveta“ a spojenie „world citizenship“, ktoré prekladáme ako „svetové občianstvo“. Zámerne sme nepoužívali pojem „svetoobčianstvo“ (kozmopolitizmus), ktorý v čase vzniku a rozkvetu národných štátov vyjadroval podceňovanie národnostných rozdielov a národnej kultúry, ako aj zásady štátnej suverenity a ich nahradzovanie nadnárodnými alebo nadštátnymi záujmami a hodnotami. V tomto význame pojem „svetoobčianstvo“ neodráža obsah a rozsah pojmu, „svetové občianstvo“, resp. „občianstvo sveta“ tak, ako ho chápu a vysvetľujú autori tejto metodickej príručky. Analogicky sme prijali pojem „european citizenship“, ktorý sa ujal v spojení „európske občianstvo“.Metódy vyučovania HEV


Humanistická etická výchova vychádza z viacerých základných didaktických zásad. Tieto zásady sa týkajú humanistického chápania ľudstva a sveta i humanistickej perspektívy výchovy a vyučovania, ktoré sú základom humanistickej etickej výchovy. Týkajú sa učiteľa, ktorý má iniciačnú, stimulačnú a podpornú úlohu voči žiakom, ktorí sa sami vychovávajú.

Jednou z dôležitých didaktických zásad je využívanie aktuálnych skúseností žiakov ako základu vyučovania v ich prostredí. Ďalším princípom je odvolať sa na kombináciu zmyslov a dostať sa do najužšieho vzťahu so sebou a s vonkajším svetom. Treťou zásadou je učiť sa klásť otázky a preverovať rozličné situácie, rozvíjať otvorené myslenie smerom k životným problémom a tak nachádzať možné odpovede. Zásada participácie (spoluúčasti) stmeľuje uvedené princípy a umožňuje žiakom pochopiť dôležitosť ich názorov, myšlienok a príspevkov. Dôraz na spoluprácu a výmenu názorov je dôležitou didaktickou zásadou humanistickej etickej výchovy, v ktorej sociálne učenie a žitie tiež majú svoje miesto.

Vyučovacie hodiny majú vždy svoju tému. Učiteľ môže voliť tému sám podľa toho, čo považuje z hľadiska úrovne žiakov za vhodné. Často však žiaci počas vyučovania sami navrhnú nejakú tému, ktorú považujú za dôležitú. Ta sa potom stane témou vyučovania humanistickej etickej výchovy, v ktorej hlavnú úlohu zvyčajne majú kľúčové udalosti a aktuálne skutočnosti.

Humanistická etická výchova v praxi podnietila vznik metodiky, ktorá poskytuje učiteľom štruktúru a rámec, v ktorých môžu plánovať témy vyučovacích hodín. Tento prístup je vhodný pre rôzne vyučovacie situácie.

Metodika má štyri fázy: P - S - V - H

1. P - Poznaj

Vybraná situácia musí prameniť zo života a žiaci ju musia poznať a identifikovať sa s ňou. Učiteľ musí predmet situácie prezentovať tak, aby sa do nej mohli vžiť všetci žiaci. To zvyšuje participáciu a zápal žiakov, stimuluje ich záujem a zvyšuje motiváciu.

2. S - Skúmaj / skúšaj

Žiaci analyzujú situáciu a skúmajú ju z rôznych hľadísk. V tejto fáze si vysvetľujeme hodnoty. Žiaci spomínajú na svoje skúsenosti a uvádzajú vlastné pocity a hodnotenia. Je to tiež fáza, v ktorej sa vysvetľuje a učí obsah pojmov. Učiteľ alebo žiaci môžu aj dopĺňať informácie.

3. V - Vyberaj

Povzbudzujeme žiakov, aby sa v danej situácii pre niečo rozhodli. Dôraz sa nekladie ani tak na konečné rozhodnutie, ale skôr na rozvoj mravnej citlivosti a pochopenie pojmu hodnota. Veľmi tu pomáhajú morálne a existenčné otázky. Učiteľ postupne mení situáciu, aby žiakom umožnil meniť ich výber, voľbu a zdôvodňovať ju. Dôležité je, aby žiaci získali schopnosť byť dostatočne empatickí (t. j. schopní vcítiť sa do pocitov a konania iného), aby brali do úvahy argumenty a pocity iných a aby ich spájali a nadväzovali na ne vo vlastnom správaní. Každé správanie vychádza z názoru na skutočnosť, v ktorej mravné normy a hodnoty majú stabilné miesto. Hlavne v tejto fáze sa teda rozvíjajú a prenášajú hodnoty.

4. H - Hodnoť

V tejto fáze sa žiaci obzrú dozadu, aby videli, čo vo vyučovaní urobili. Identifikujú dôležité momenty a problémy, ktoré viedli k zmene ich názoru alebo im umožnili hlbší pohľad. Tu sa tiež ukáže, čo treba robiť ďalej a ktoré témy by sa mali v budúcnosti rozoberať.Existenčné a mravné otázky súvisiace s umením žiť a so svetovým občianstvom

Základné otázky súvisiace s umením žiť:
* Kto je majster umenia žiť?
* Čo je umenie?
* Čo je radosť?
* Kto som?
* Čo potrebujem?
* Čo je zodpovednosť?
* Čo je dôležitejšie, starať sa o seba alebo o druhých?
* Čo sú to dobré zvyka?
* Kedy sú dobré zvyky dobré?
* Čo dáva tvojmu životu zmysel teraz, keď si ešte stále len dieť?
* Čo má robiť majster umenia žiť a čo určite robiť nemá?
* Kedy sa cítiš byť majstrom umenia žiť?

Mravné otázky súvisiace s umením žiť:
* Môžeš byť sebecký a predsa majstrom umenia žiť?
* Máš prispievať k umeniu žiť druhých?
* Môžeš sa tešiť, keď sa niekomu niečo nedarí?
* Myslíš si že si skromný?
* Máš robiť pre druhých len to najlepšie, čo vieš?
* Máš sa starať o seba viac ako o druhých?
* Potrebuješ peniaze, aby si bol majstrom umenia žiť?
* Môžeš sám robiť mravne spravodlivo alebo nespravodlivo?
* Môžeš sa správne starať o seba a rásť ako človek?
* Môžeš nebrať ohľad na svoje nadanie a predsa sa stať majstrom umenia žiť?

Základné otázky súvisiace so svetovým občianstvom:
* Môžeš si vážiť všetkých ľudí na celom svete?
* Možem ovplyvniť to, čo sa deje vo svete?
* Kto je občan sveta?
* Kedy sa stávaš občanom sveta?
* Čo sa smiee a čo sa nesmie v občianstve sveta?
* Ako sa ma týkajú ľudia, ktorých nepoznám?
* Patríme všetci do jednej rodiny a sú všetci ľudia rovnakí?
* Je nejaké puto medzi všetkými ľuďmi? Z čoho sa toto puto skladá?

Niektoré mravné otázky súvisiace so svetovým občianstvom:
* Máš dávať peniaze pre ľudí žijúcich v chudobných krajinách?
* Máš kupovať oblečenie vyrobené s použitím detskej práce?
* Máš robiť znevažujúce poznámky o ľuďoch z iných krajín alebo o ľuďoch iného náboženstva?
* Máš byť milý k všetkým ľuďom?
* Môžeš ísť na dovolenku kamkoľvek vo svete?

•••

PRÍHOVOR:

Učiteľom etickej výchovy

doc. PhDr. M. Beňo, CSc. - Odborný poradca knihy.

Vydavateľstvo Rastislav Škoda v edícii k teórii a praxi humanistickej výchovy práve vydáva preklad metodickej príručky a námety pre humanistickú etickú výchovu „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché“. Túto originálnu prácu autorov Tryntsje de Grootovej a Emmy Klarenbeekovej v anglickom jazyku vydalo Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

Žiakom základných škôl v Holandsku zákon zaručuje právo na náboženskú alebo nenáboženskú svetonázorovú výchovu v škole. Od školského roku 1969/70 k tejto výučbe prispievajú humanisti a ich príspevok veľmi priaznivo hodnotia žiaci, rodičia i školy. Nenáboženskú svetonázorovú výchovu nazývajú humanistickou etickou výchovou.

Hlavným cieľom humanistickej etickej výchovy v holandských štátnych základných školách je na základe osvojených humanistických princípov naučiť žiakov kritickým a tvorivým spôsobom riešiť problémy mravných hodnôt a noriem; podnecovať ich nezávislé myslenie a konanie, čo im postupne umožní dať zmysel a podobu vlastnému životu, ako aj životu iných. Za týmto účelom bola vytvorená špeciálna metodika (poznaj » skúmaj/skúšaj » vyberaj » hodnoť). Jej hlavnou úlohou je orientácia v smerovaní, nie nariaďovanie a dávanie receptov. Inými slovami, humanisti ako alternatívu k náboženskej výchove ponúkajú žiakom vyučovací predmet, cieľom ktorého je pomôcť im stať sa zrelými zodpovednými dospelými ľuďmi; predmet s dobre premyslenou metodikou, zameraný na ich mravný a sociálno-emocionálny rozvoj.

Hlavnou zásadou je obraz človeka, ktorý zvládol umenie žiť a stal sa z neho empatický občan sveta. Sociálne umenie žiť je tu chápané ako inšpirácia, ako výzva k obnove, ako dlhodobý proces. Spájajú sa v ňom dve hodnoty: radikálne ovládnutie kormidla vlastného života a mnohostranná sympatia s tými, čo sú od iných sociálne hore i dolu. A to nie z povinnosti alebo pre sebaobetovanie, ale preto, že je to súčasťou šťastnej ľudskej existencie. Uvedomelé svetové občianstvo sa týka sympatie k tým, čo sú v sociálnom zmysle hore i dolu od iných, a to aj za regionálnymi a štátnymi hranicami.

Metodická príručka poskytuje pohľad na nenáboženskú svetonázorovú výchovu v štátnych základných školách ako špecifický príspevok humanistov v Holandsku.

Vydanie slovenského prekladu metodickej príručky je výrazom schopnosti vydavateľstva R. Škoda reagovať na veľmi akútnu potrebu tejto literatúry u nás. Potešujúce je, že toto vydanie má podporu zo strany Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov v Slovenskej republike.

Sme presvedčení, že táto príručka aspoň čiastočne vyplní existujúcu veľkú medzeru v tejto oblasti. Pomôže korigovať nejasné predstavy odbornej i občianskej verejnosti o hlavnom obsahu výchovy žiakov – humanistov v škole. Povzbudí učiteľov – humanistov v ich výchovnom úsilí a zvýši ich sebavedomie. Prispeje k demokratizácii výchovy v škole v súlade s demokratickým právom, a tým aj k zvyšovaniu kvality výchovy a vyučovania na školách v Slovenskej republike.

•••

VÝZVA:

Priatelia!

Hľadáme učiteľov, ktorí majú záujem o spoluprácu pri príprave metodických materiálov pre skutočnú, alternatívnu humanistickú etickú výchovu na slovenských školách.

Nie ste to práve Vy? Nepoznáte vo svojom okolí takých pedagógov? Dajte im prosím našu adresu, alebo nám kontakt na nich.

Píšte na adresu alebo e-mail vydavateľstva: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, J. Stanislava 8/73, 841 05 Bratislava, e-mail: rastskoda@t-online.de
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

CHcem pomôcť

(MGR.Stanislava Pačnárová, 1. 6. 2012 18:05)

Veľmi rada by som sa zúčastnila na tomto projekte, ktorý ma veľmi zaujal. Mám vyštudovanú Eticku výchovu a Ekologiu, no na Sk školách som ju nemala možnosť učiť, ke´dže obydba predmety nezvyknu byť na jednej škole. Obe su podcenované a nieje im daná dolezitosť aku maju. Ja si myslím že veľku. Lebo vychovať z človeka človeka s vvelkym Č je na tomto svete vzácnosť no zároven potreba pre celu našu existenciu.
stanislava.pacnarova@gmail.com